L'éventail

L'éventail

Août

L'éventail, été 2012, p.103. (Bruno Timmermans - Happy Birthday Marilyn)